Foto: Eva Thörnelöf

Landsortsfarleden närmar sig regeringsbeslut


Frågan om ny farled i Himmerfjärden närmar sig troligen ett beslut av Regeringen. Himmerfjärdens Naturvårdsförening (HNF) har sedan hösten 2016 bevakat och svarat på skrivelser samt deltagit i samrådsmöten under Sjöfartsverkets process med att ta fram underlag för tillåtlighet för farleden. Fokus för kritik från HNF har främst varit muddringens påverkan på vattenkvalitet samt erosionspåverkan av fartygstrafiken. Bäst vore ändå om trafiken inte ökade, vare sig i antal eller storlek.


För nästan tre år sedan, i början av 2019, begärde Sjöfartsverket att Regeringen skulle tillåta en ny farled, på östra sidan av Himmerfjärden, in till Södertälje. Regeringens handläggare började arbeta med frågan under våren 2019. Det senaste året har Regeringen ställt frågor till Länsstyrelsen i Stockholms län samt till Sjöfartsverket angående efterlevnad av den nu hårdare tolkning av EUs art- och habitatdirektiv, samt om påverkan på vattenkvalitet vid bottenförändringar, med anledning av kraftfull kritik i frågan.


Under perioden har Gruppen Havsörn, en sammanslutning av boende och andra som ser att miljön på östra sidan Himmerfjärden skulle drabbas mycket negativt, haft möjlighet att yttra sig angående Sjöfartsverkets kompletteringar. Med hjälp av anlitad expertis har Sjöfartsverkets utredningar och kompletteringar gällande påverkan på sjöfågel starkt kritiserats som otillräcklig av Gruppen Havsörn (länk till deras hemsida).


Ett nyhetsblad från Sjöfartsverket, det första på två år, kom under slutet av november. Här indikeras att det verkar färdigutrett vad gäller tillåtlighetsprövning och att beslut närmar sig.

 

Arbetet med att anlägga farleden skall också miljöprövas i Mark- och miljödomstolen för att kunna genomföras. Sjöfartsverkets samråd med allmänhet, november 2018, behandlade omfattning och avgränsning av utredning gällande miljöpåverkan i anläggningsskedet. Sjöfartsverket har sedan dess haft möjlighet att förbereda underlag för denna miljöprövning.


Vi får vara beredda på att processen för miljöprövning kommer att påbörjas relativt omgående, om Regeringen beslutar om tillåtlighet. Troligtvis kommer det kräva en hel del arbetet att först granska och förstå miljöpåverkan av Sjöfartsverkets plan för arbeten, som eventuellt har ändrats en del sen 2018, samt sedan göra relevanta kommentarer i de fall det behövs.

Länkar: