Rapport från aktionsgruppen Levande Fållnäsvik

Fållnäsviken i Nynäshamns kommun har otillfredsställande ekologisk status. Den näringsbelastade viken ska enligt yt- och grundvattenplanen nå en tillfredsställande status senast 2027. Detta är svårt att föreställa sig: nya verksamheter som anduppfödning bidrar med mycket näringsämnen. Kalhyggena i avrinningsområdet ökar och med dem urlakningen av marken. Förhöjda halter av tungmetaller har upptäckts i sedimentet i viken. Damm från bulkhamnen där returvirke, träflis och byggavfall hanteras, orsakar klagomål från lokalbefolkningen och påverkar vattenmiljön. 


För ett år sedan gick en grupp boende och föreningar samman och bildade aktionsgruppen Levande Fållnäsvik. Syftet med gruppen är att få slut på det dåliga ekologiska tillståndet och att uppmärksamma de åtgärder som behövs för att skydda Fållnäsviken. 


Aktionsgruppen har under ledning av Stefan Gautschi genomfört en omfattande undersökning av orsakerna till problemen och kommit fram till följande slutsatser: 


 1. Vid bulkhamnen kommer stora mängder damm under lossning av flisat byggavfall, särskilt vid lite vind. Flisdammet hamnar i Fallnäsviken. Även grus och sten lossas i hamnen och dammar.

 2. Baserat på äldre kemiska analyser i Stora Vikas kalkbrott och sedimentanalyser konstaterades att grundvattnet i kalkbrottet och sedimenten i hamnen hade en alarmerande koncentration av tungmetaller.
   
 3. Näringsbelastningen från jordbruket är hög. Detta syns särskilt tydligt på botten av Fållnäsvikens östra sida, där grumligt vatten ofta förekommer i vattendragen och i utloppet. En konstgjord fosforfälla fungerar uppenbarligen inte.
  .
 4. Ett antal anlagda dammar där stora mängder gräsänder utfodras och föds upp för kommersiell jakt leder till en hög näringsbelastning i Fallnäsviken. Det finns misstankar om att tömningen av en damm vid kalkbrottet har orsakat fiskdöd i viken vid ett tillfälle.

 5. En stor del av Fallnäsvikens kust har sedan 2014 strikt strandskydd. Vid sjön Maren på Djursnäs har ingrepp identifierats i form av fiskvandringshinder samt anläggning av dammar för uppfödning av gräsänder.

     Problemen har diskuterats med markägarna. Någon lösning kunde dock inte hittas, varför aktionsgruppen nu under hösten gått vidare till myndigheter med anmälan av de problem som identifierats.

      

     Himmerfjärdens Naturvårdsförening har stöttat och hjälpt till med anmälningar samt i dialogen med involverade myndigheter.


     För mer information finns aktionsgruppens webbsida här: www.levandefallnasvik.se 


     /Stefan Gautschi