Himmerfjärdens naturvårdsförening har till ändamål:


  • Att främja vattnets och naturens vård i Himmerfjärden och angränsande vatten samt väcka och underhålla känslan för naturen och förståelsen för dess värden.
  • Att vara samarbetsorgan för alla intressenter kring Himmerfjärden och angränsande vatten, samt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör natur- och vattenvård.
  • Att följa planerna för områdets exploatering och verka för att största möjliga hänsyn tas till natur- och vattenvårdsfrågan så att området så långt möjligt bevaras i sitt ursprungliga skick.