Ärenden som HNF varit engagerade i

  

Byggandet av reningsverket och uppföljning av detta, vårt huvudmål

Tärnsjöolyckan

Tsesisolyckan

Stora Vikas sopförbränningsanläggning

Gösutsätttning i Himmerfjärden startade

E4-sydplanerna

Kagghamra hamn , ärendena startade och fortgår alltjämt

Bildandet av Östra Styrans våtmarker

Flygplatsen Södertörn

Fartbegränsning i farleden

Norviks hamn

Senaste domen om Kagghamra hamn i Svea hovrätt

Landsortsfarleden

Senaste domen om Stora Vika i Svea hovrätt

Branden i Kagghamra hamn1968

1977

1977

1979

1990

1995

1995

1996

1999

2004

2006

2016

2018

2018

2020